Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Počinje izdavanje dozvola za igre na sreću preko interneta

POVEĆANjE PRIHODA DRŽAVNOG BUDŽETA

Konačno doneti pravilnici koji regulišu priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Beograd, 02.09.2013.godine: Udruženje priređivača igara na sreću Srbije (UPIS) pozdravlja činjenicu da su pravilnici koji regulišu priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije konačno stupili na snagu. Naime, bilo je potrebno da proteknu skoro dve godine od donošenja Zakona o igrama na sreću da bi priređivanje ovog vida igara na sreću bilo regulisano pravilnicima. Na taj način stekao se pravni osnov da nadležni državni organ – Sektor za devizne i menjačke poslove i igre na sreću Poreske uprave počne sa izdavanjem dozvola za priređivanje igara na sreću preko interneta.
Podsećamo da je zbog kašnjenja ovih pravilnika državni budžet Srbije bio uskraćen za značajna sredstva. Radi se o milionskim iznosima direktnih prihoda budžeta na ime taksi i naknada za priređivanje, ali i indirektnih prihoda za doprinose i poreze kao i zbog kontinuiranog odliva sredstava po ovom osnovu stranim operaterima koji su u Srbiji radili nelegalno – bez dozvola.
Takođe, podsećamo da su umanjeni prihodi državnog budžeta po ovom osnovu direktno smanjili i sredstva budžetskih korisnika koji se finansiraju od igara na sreću. Prema članu 5. Zakona o igrama na sreću deo sredstava od igara na sreću koji je prihod budžeta Republike Srbije, u iznosu od 40% namenjen za finansiranje Crvenog krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, socijalnih potreba, ustanova socijalne zaštite, sporta i omladine, lečenja retkih bolesti i lokalne samouprave.Konkretnije, prema članu 18. Zakona o igrama na sreću, po 19% ovih sredstava namenjeno je:

  • Crvenom krstu Srbije;
  • organizacijama osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom;
  • ustanovama socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja lica u stanju socijalne potrebe;
  • sportu i omladini;
  • jedinicma lokalne samouprave.

Preostalih 5 % ovih sredstava namenjeno je za finansiranje lečenja retkih bolesti.

UPIS još jednom pozdravlja donošenje ovih pravilnika i očekuje da, sada kada više nema pravnih prepreka, nadležni organi počnu sa izdavanjem dozvola za ovaj vid igara na sreću, pri tome poštujući Zakonom o igrama na sreću propisani rok od 15 dana. Na taj način, pored značajnog povećanja prihoda državnog budžeta, domaćim priređivačima igara na sreću bi se omogućio ravnopravan položaj na tržištu, sprečilo bi se nelegalno priređivanje ovog vida igara i obezbedio porast zapošljavanja stručnih i visoko obrazovanih, posebno u IT sektoru.

en_USEnglish